Privacyverklaring

Centrum voor Hypnotherapie het Groene Hart, in de persoon van Monique Gelauff, Hypnotherapeut, gevestigd op Comriekade 11 d te Woubrugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Centrum voor Hypnotherapie het Groene Hart verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die Centrum voor Hypnotherapie het Groene Hart verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, mondeling en telefonisch, en via het contactformulier op de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Monique Gelauff, als uw behandelend therapeut bij Centrum voor Hypnotherapie het Groene Hart, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Gebruik maak van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en versleutelde opslag van gegevens.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’
 • De kosten van het consult

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Centrum voor Hypnotherapie het Groene Hart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen zoals de belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Centrum voor Hypnotherapie het Groene Hart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Centrum voor Hypnotherapie het Groene Hart verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht zoals overeengekomen in onze behandelingsovereenkomst, sluit ik een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hypnotherapie het Groene Hart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de website gebruikt

Centrum voor Hypnotherapie het Groene Hart  gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Centrum voor Hypnotherapie het Groene Hart. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u gebruik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Centrum voor Hypnotherapie het Groene Hart.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons